Porady

Ocieplenie piwnic i fundamentów

Nie mamy wątpliwości, że piwnice należy ocieplać. Jednak powinniśmy również mieć świadomość, że izolację termiczną fundamentów korzystnie jest wykonać bez względu na to, czy dom jest podpiwniczony czy nie.

psbiursaradzaociepleniepiwnicyend_1.jpg

Ściany fundamentowe

Podczas ujemnej temperatury powietrza podziemneczęści budynku - ławy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz ścianypiwnic - są otoczone warstwą zimnego gruntu. Ocieplenie w dużymstopniu pozwala wyeliminować mostki termiczne powstające na stykupodłogi i ścian parteru. Należy zatem ułożyć izolację pionową,która sięgnie do głębokości min. 1 m (lub do poziomu ławyfundamentowej), zaś nad powierzchnią gruntu połączy się z izolacjąpionową cokołu. Jeżeli ma być wykonana wokół budynku opaskażwirowa, izolacja powinna sięgać do wysokości min. 30 cm, zaś wprzypadku opaski z płyt betonowych - do min. 50 cm

Piwnice

W piwnicy nieogrzewanej konieczne jestocieplenie stropu oddzielającego ją od parteru. Powinno się teżocieplić cokół na wysokość
min. 50 cm poniżej stropu piwnicy. W piwnicach ogrzewanych stropunie trzeba ocieplać, chyba że będzie w nich utrzymywana dużo niższatemperatura niż w pozostałej części domu. Ściany zaś należyzaizolować co najmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu,zazwyczaj jednak układa się ocieplenie aż do wierzchu ławyfundamentowej. Izolacja termiczna ścian piwnicy musi łączyć się zizolacją kondygnacji nadziemnych. Ciągłość ta eliminuje możliwośćpowstawania mostka termicznego w miejscu przecięcia ściany przezstrop. W przypadku podłogi na gruncie, ocieplenie ściany należyprzedłużyć min. 50 cm poniżej izolacji cieplnej podłogi. Jeślipodłoga nie wymaga ocieplenia, izolację cieplną ściany przedłużamy1 m poniżej poziomu terenu. Usytuowanie podłogi powyżej poziomuterenu wymaga ocieplenia ściany do min. 1 m poniżej ociepleniapodłogi i 50 cm poniżej poziomu terenu. W ogrzewanej piwnicykonieczne jest również wykonanie termoizolacji pod posadzką.Zapobiegnie to ucieczce ciepła przez tę przegrodę do gruntu.Najczęściej w piwnicy panuje niższa temperatura, trzeba więcrównież ocieplić podłogę nad tym pomieszczeniem. Podłogę na gruncieociepla się takimi samymi materiałami, jak ściany fundamentowe,przy czym grubość izolacji powinna wynosić min. 10 cm. Najczęściejocieplenie układa się na izolacji przeciwwilgociowej.

Czym ocieplać

Materiał termoizolacyjny musi być odporny nauszkodzenia mechaniczne oraz zawilgocenie.Stosuje się najczęściejtwarde płyty polistyrenu ekstrudowanego lub styropian (o gęstościminimum 20 kg/m3) EPS 100−038 i EPS 200−036, umieszczając materiałod zewnętrznej strony murów.Jeżeli nie zachodzi koniecznośćocieplenia piwnicy, wówczas izolacja powinna sięgać na ok. 50 cmponiżej wieńca stropowego. Jeśli ocieplamy styropianem,powierzchnię płyt należy koniecznie zabezpieczyć przeduszkodzeniem. Na ociepleniu
bardzo zagłębionym w gruncie, wykonuje się tynk cementowy na siatcestalowej, jeśli ocieplenie jest mniej zagłębione oraz gdy gruntjest piaszczysty - ochronę stanowi zaprawa klejowa zbrojona siatkąz włókna szklanego. Przed zasypaniem ścian fundamentowych orazpiwnicznych dobrze jest ułożyć dodatkowo folię wytłaczaną. Używaćteż można twardych płyt z wełny skalnej o podwyższonychwłaściwościach hydrofobowych. Produkty powinny być odporne nanaprężenia ściskające o wartościach min. 20 kPa. Zwykłe płyty możnastosować jedynie do ocieplania piwnicznych ścian trójwarstwowych,od gruntu oddziela je wtedy ściana osłonowa. Z izolacją termicznązwiązana jest izolacja przeciwwilgociowa, którą wykonuje sięwcześniej - więcej informacji na ten temat znajdujesię w ulotkach:"Izolacja ścian piwnic" i "Fundament dobrze zaizolowany".Przypomnimytylko, że w przypadku wykonywania na ścianiefundamentowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii, należyją wyprowadzić na ok. 30 cm nad poziom gruntu. Izolacja poziomamusi byćułożona na całej szerokości ławy fundamentowej.

Wykonanie

Skuteczne ocieplenie zapewnia tzw. izolacjaobwodowa podziemnej części budynku. Musi być ułożona tak, bywyeliminować mostki termiczne. Izolację termiczną układa się powykonaniu hydroizolacji wokół budynku. Należy pamiętać, iżmasahydroizolacyjna nie może zawierać takich rozpuszczalników, któremogą uplastycznić pozostałe warstwy izolacji. Konieczne jestprzygotowanie wyoblenia z zaprawy betonowej o jednakowej grubości istarannie wygładzonej powierzchni.Ważne jest ułożenie najniższegopasa płyt termoizolacyjnych na listwie startowej - musi być onastarannie wypoziomowana. W przypadku piwnicy nieogrzewanej niemontuje się ocieplenia w pasieo szerokości ok.30 cm nad poziomemgruntu.Jeśli ocieplamyistniejący dom, wówczas zazwyczajpowstajeściana dwuwarstwowa: mur plus ocieplenie.W takim przypadku należyzwrócić uwagę na dokładne wykonanie warstwy osłaniającej izolacjętermiczną.Najczęściej jest to tynk na siatce.Jeżeli izolacjatermiczna będzie osłonięta ścianką dociskową, wówczas należyszczególnie starannie wykonać prace w rejonie połączenia cokołu ześcianą nadziemia.

Materiał termoizolacyjny

Najczęściej ściany zewnętrzne, w tym ścianypiwnic ociepla się wełną mineralną. Informacje na ten tematznajdują się w ulotce pt. "Nowoczesne technologie ocieplaniabudynków" (Edycja 2009). Tutaj opisujemy montaż izolacji zpolistyrenu. Stosować możemy płyty gładkie lub z wyprofilowanymirowkami, ułatwiającymi odprowadzenie wody. Krawędzie płyt muszą byćbardzo równe, aby nie pozostawały szczeliny powodujące mostkitermiczne. Mogą być oneproste, do układania na styk, lubwyprofilowane na zakład albo na pióro-wpust. W przypadku dużychpowierzchni ważne jest, aby płyty były układane w kolejnych rzędachz przesunięciem o 1/2 płyty.Po docięciu płyty na wysokość należyjej dolną krawędź ściąć ukośnie tak, aby możliwie szczelnieprzylegała do odsadzki (wyoblenia), wykonanej wczesniej w miejscupołączenia ławy fundamentowej ze ścianą. Dzięki temu płyta niebędzie podnosiła się w wyniku parcia gruntu. Płyty mocuje siębezrozpuszczalnikowym klejem do styropianu lub masą zastosowaną dohydroizolacji, nanoszoną na powierzchnię płyt plackami o średnicyok. 10 cm w ilości 5-8 sztuk na płytę. Można zastosować równieżklej poliuretanowy, którego pasmo nanosi się wokół obwodu płytyoraz na krzyż. Nie stosujemy łączników mechanicznych, gdyżspowoduje to uszkodzenie hydroizolacji. Przygotowane płytyprzykłada się do izolowanej powierzchni i dokładnie, mocno dociska.Dzięki temu izolacja nie przemieści się podczas zasypywaniapodziemnych części budynku. Później będzie ją dociskał grunt.Dobrze jest ułożyć wokół budynku izolację poziomą w postaci opaski,również z płyt polistyrenowych, dociętych na szerokość 30-50 cm.Dzięki temu ograniczymy wpływ ujemnych temperatur na ławę. Nakoniec pozostaje zasypanie podziemnej części budynku.

Ursa radzi

Wśród dostępnej na rynku polskim ofertyszczególnie warte polecenia są produkty PureOne, wyróżniające siękomfortem montażu
przy zachowaniu zalet wełny mineralnej z włókien szklanych, takichjak:n

- bardzo dobra izolacyjność cieplna i wysokistopień pochłaniania dźwięku; - niepalność,
- niska waga - materiał skomprymowany/
Wełna ta nie podrażnia skóry i mniej pyli, nie zawieraformaldehydu, charakteryzuje się neutralnym zapachem. Do jejprodukcji wykorzystuje się surowce, takie jak piasek, stłuczkęszklaną, żywicę na bazie akrylu, które poddają się recyclingowi.Podczas produkcji PureOne wytrąca się głównie woda. W ten sposóbeliminuje się z odpadów niektóre substancje (fenol, mocznik,formaldehyd) powstające podczas wytwarzania tradycyjnej wełnymineralnej. F

Firma Ursa Polsk a oferuje 3 produkty z paletyPureOne:
-PURE 39 RN SILVER - rolki do izolacji dachów skośnych,stropów na legarach oraz konstrukcji szkieletowych;
-PURE 35 RN FIT - w rolkach, zastosowanie jak wyżej, leczmateriał charakteryzuje się jeszcze lepszą izolacyjnościącieplną
(współczynnik λD = 0,035 W/mK);
- PURE 39 PN SILENTIO - płyty do wypełnienia lekkich ścianekdziałowych, konstrukcji szkieletowej, stropu na legarach lub
sufitów podwieszanych.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...